Novi Sad, ul. Kraljevića Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381655371414

Centar nacionalne strategije

CENTAR NACIONALNE STRATEGIJE

Političke partije u Srbiji nikada nisu imale kapacitet, a sada nemaju ni kredibilitet kreiranja nacionalnih strategija. Stranke su pokušavale preko svojih resornih odbora da prave političke programe, a potom dolaskom na vlast su ove programe proglašavali državnim strategijama u određenim oblastima. Resorne odbore nisu činile stručne elite nego partijski kadrovi sa određenim zaslugama i rukovodioci istih su bili viđeni na čelu određenog ministarstva u slučaju izborne pobede. Tako dolazimo u situaciju da predstavljamo zemlju bez jasnih nacionalnih strategija…Read More

Prof. dr Slobodan Grebeldinger

 

CENTAR NACIONALNE STRATEGIJE RADI NA TOME DA STVORI OKO SEBE DRUŠTVO NA KOJE MOŽEMO DA BUDEMO PONOSNI I KOJE ĆE DRUGIMA SLUŽITI KAO PRIMER
Zahvaljujući dinamičnom razvoju društva i poslovno-ekonomskog okruženja u 21. veku, u kontinuitetu se formiraju novi izazovi sa kojima se svi mi moramo uhvatiti u koštac kako bi bili spremni održati pravi ritam u novonastalim situacijama. Pojavljuju se nove kompetencije koje do sada nisu bile u prvom planu ili jednostavno su ljudi smatrali da nisu toliko važne. Međutim, ako neko želi da uhvati ritam i da bude spreman da održava tempo, onda mora savladati ove nove kompetencije. Formiranje strategije i strateško planiranje predstavlja kompetenciju koja bi trebala da karakteriše rad, buduće planove i sprovođenje tih planova unutar svake naše ustanove, preduzeća, institucije i naravno, države. Nacionalna strategija je potrebna na svim nivoima i Centar nacionalne strategije radi na tome da stvori oko sebe društvo na koje možemo da budemo ponosni i koji će drugima služiti kao primer.

Istvan Gyerman

REFORMA PRAVOSUĐA – DILEME I PUTOKAZI
Rezime:
Za nama su dve neuspešne reforme pravosuđa. Iako je prošla reforma bila ubedljivo najveći promašaj, ova aktuelna u trenutnoj fazi i daje i ne daje nade da će se trajno i zauvek odstraniti uticaj izvršne vlasti i politike na pravosuđe, da će predmeti biti rešavani efikasno i nepristrasno, a da će građani uživati tretman korisnika usluga a ne vršioca vlasti. Od daljeg toka sprovođenja reforme, poštovanja rokova iz akcionih planova i kalendara izvršavanja obaveza zavisiće i dalja sudbina reforme i procena njene uspešnosti.

Ključne reči: „nezavisno pravosuđe“, „uticaj vlasti“, „korupcija“, „efikasnost pravosuđa“, „promena Ustava“, „finansiranje pravosuđa“, „EU kriterijumi“. Read More                                           

                                                                                                   Laslo Dubajić, advokat

GENEZA KRAHA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SRBIJI

U vreme kada svetska medicina svoj kvalitet meri sofisticiranom opremom, vrhunskim kadrom i niskom stopom smrtnosti,  reforme u Srbiji postavljaju standarde od pre 100 godina, sređivanjem toaleta u zdravstvenim ustanovama, postavljanjem pitanja kvaliteta kreveta i dušeka, nemo prateći egzodus zdravstvenih radnika, poniženih i obespravljenih.

Osnovni problem srpskog zdravstva je sistem finansiranja. Zdravstvo je neopravdano uvučeno u budžetske korisnike. Svako od nas uplaćuje obavezni zdravstveni doprinos, koji nije ništa drugo do obavezno zdravstveno osiguranje, za koje treba da nam bude obezbeđen određeni nivo pružanja zdravstvenih usluga. Naša sredstva se proglašavaju budžetskim sredstvima, a potom se iz budžeta za zdravstvo odvaja daleko manji iznos sredstava od uplaćenog, koji se usmerava u RFZO, koji nakon podmirivanja sopstvenih velikih troškova, ostatak para opredeljuje za zdravstvene ustanove-pružaoce usluge u zdravstvu…Read more

Prof. dr Slobodan Grebeldinger

NEMAMO JASNU VIZIJU BUDUĆNOSTI

U zadnjih 20-ak godina u našem društvu se u kontinuitetu priča o identitetu ovog ili onog naroda, o istoriji, o tome koliko je svet pravedan ili manje pravedan, koliko je koja nacija oštećena i sl. Obnova nacionalnog identiteta predstavlja jednu od najosnovnijih i najprisutnijih tema na konferencijama, predstavljaju okosnicu političkih programa i daje motivacioni oslonac govornicima koji nastupaju u javnosti.
Bez obzira na ovu činjenicu mi još uvek ne možemo da pričamo o preokretu ili o probijanju nekih barijera iz prošlosti, mi još uvek nemamo nacionalnu strategiju. Nemamo jasnu viziju o budućnosti i nemamo u našim glavama definisanu sliku o tome kako želimo da izgleda naše društvo u budućnosti…Read more 

Istvan Gyerman

USPEŠNO ZAVRŠEN FAKULTET, POČETAK AGONIJE MLADOG LEKARA

Uspešno završen fakultet  u uređenom i organizovanom sistemu modernih evropski zemalja, a posebno SAD predstavlja početak razvoja karijere mladog lekara, dok u Srbiji predstavlja početak agonije. Prvi jasan znak da je za mladog lekara u Srbiji zaposlenje nemoguća misija je pokušaj uspostavljanja kontakta sa ustanovama u kojima bi lekar želeo da radi koji praktično nije moguć. Na raspisane konkurse za posao na koje se lekar javi u većini slučajeva se s obzirom na ne jasne sisteme zapošljavanja, ne ostvari kontakt sa poslodavcem, a kriterijum i standard ne postoje…Read more

Dr Srđan Maletin

POLOŽAJ ŽENA I STANJE ŽENSKIH PRAVA U SRBIJI

Žene, a posebno deca, su najranjiviji članovi društva s najmanjim uticajem u društvu, bez  jakih mehanizama  za delovanje, s najvećim procentom stradanja naročito u konfliktnim vremenima. Zato država mora stvoriti mnogo bolje i efikasnije mehanizme kojim bi štitila njihov interes i poboljšala položaj u društvu.

 Uvod

Veliki nemački pesnik, filozof i humanista Johan V.  Gete, u razgovoru sa svojim prijateljem i sekretarom J.P. Ekermanom, jedno je prilikom rekao: ..“.. Nije dobro da je čovek sam, a naročito ne treba da radi sam..“,..“u osnovi mi, smo svi kolektivna bića ma kako da se postavimo. Jer kako je malo to što imamo i što nazivamo svojim vlasništvom u najčistijem smislu! Mi svi moramo da primamo i učimo , kako od onih koji su bili pre nas tako i od onih koji su s nama. Čak ni najveći genije ne bi daleko došao kada bi hteo da stvori sve sopstvenom snagom..“…Read more
Darinka Provči, advokat
Serbian National Energy Strategy (SNES) – Strategy or a Simple Wishlist?
National energy strategies, in most cases, should ensure the long term sustainability, security and economic competitiveness of energy supply of the country. Considering the fact, that energy issues always involve multidisciplinary factors, it is evident that prior to the final version and publishing to the audience via Official Gazette, large scale preparations and extensive professional and social consultations should be conducted in order to involve as many stakeholders as possible before the public debate and before the main national energy concept will put into practice…Read more
Istvan Gyerman

Politička misao Vojvodine srpske

Ovaj članak posvećujemo političkoj misli i političkoj tradiciji koja, danas, ne cveta i gotovo se i ne spominje u Vojodini Srpskoj i u Novom Sadu, a, koju je u istorijskoj nauci i arhivistici, uspostavio Vasa Stajić pišući prvu političku istoriju Novog Sada. („Građa za političku istoriju Novog Sada”,1) oslonjenu na Fond od izuzetnog značaja – Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada.

       Ovu studiju, kao i „Građu za kulturnu istoriju Novog Sada” i šest knjiga „Novosadskih biografija”, u prvoj polovini HH veka, publikovao je Vasa Stajić, pošto je prethodno arhivistički uredio i istražio, magistrate Novog Sada i Petrovaradina, a potom, objektivnom polit-istorijskom metodom, obradio tristagodišnju srpsku istorijsku i političku građu. Njegove studije su veoma  značajne, što  pokazuje svojim osnivanjem, Katedra za istoriju Filozofskog fakulteta, 1954. godine.

    Navedene činjenice, međutim, nisu bile dovoljne, da se  u Novom Sadu i Vojvodini, čak ni  u drugoj deceniji HHI veka, začnu i uspostave visokoškolske političke studije, ili institut za naučno istraživanje političkih procesa i  fenomena. Ni autentična polit-istorijska pojava, kakva je sama AP Vojvodina ili Vojvodina članica Skupštine Evrope regija –do danas, nije zaslužila polit –  istraživanja!?

    Fenomen „apolitične“ Vojvodine, evrpske regije, raspostrte na 25 hiljada kvatratnih kilometara srednje evrpskog zemljišta u Republici Srbiji – izvesno je uzrokovan okolnošću da se nije desila konstitucija srpske nacije. Ni kao istorijski događaj,  ni   kao ustavno-pravni akt,  pa ni kao proslava i značajan „dan nacionalne državnosti”!? Otud je ostao neprimećen i politički život , baš kao i moguće studije na temu političke Vojvodine…Read more

Dr Milan Paroški 

EnglishSerbian