Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Prof. dr Mihajla Đan

Mihajla Đan rođena je 15. septembra 1977. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer diplomirani biolog upisala je 1996 godine. Fakultet je završila 2000. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i diplomski rad je odbranila sa ocenom 10. Godine 2000. upisala je magistarske studije na Univerzitetu u Beogradu, Biološki fakultet, smer Molekularna genetika i genetičko inženjerstvo. U toku postdiplomskih studija položila je ispite sa prosečnom ocenom 10,00. Magistarski rad “Molekularno genetička analiza varijabilnosti populacije zeca (Lepus europaeus, Pallas) u Vojvodini” odbranila je 16. septembra 2003. godine. Doktorsku disertaciju „Polimorfnost mikrosatelita i mtDNK u populacijama zeca (Lepus europaeus Pallas)“ odbranila je 5. maja 2008. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.
            Zaposlena je u zvanju vanrednog profesora na predmetu Genetika, Departmana za biologiju i ekologiju, PMF Novi Sad. Izvodi nastavu na sledećim predmetima: Genetika,Genetika populacije, Humani genom, Humani genom i epigenetika, Preimplantaciona genetička dijagnostika, Genetička polimorfnost u populacijama životinja, i Humana genetika, za studente Medicinskog fakulteta smerova medicina i stomatologija.
            Naučna delatnost je proučavanje varijabilnosti životinjskih i biljnih genoma primenom proteinskih i molekularnih markera, istraživanje varijabilnosti, strukture i dinamike prirodnih populacija. Do danas je objavila 8 radova u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21), 8 radova u istaknutom međunarodnom časopisu (M22), 12 radova u međunarodnom časopisu (M23), 30 saopštenja sa međunarodnog skupa štampanih u celini (M33), 83 saopštenja sa međunarodnih skupova štampanih u izvodu (M34), jedan rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja (M45), šest radova u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51), tri rada u časopisu nacionalnog značaja (M52), dva rada u naučnom časopisu (M53), jedno saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63) i osam saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štamapanih u izvodu (M64).
            Do sada je bila učesnik na šest međunarodnih projekta(H2020, FP6, WUS Austria, tri bilateralna projekta), sedam nacionalnih projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, tri nacionalna projekta finansirana od strane Pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. Osnivač je i učesnik Međunarodnog Konzorcijuma za sekvenciranje genoma Lagomorpha – LaGomiCs (Lagomorph Genomics Consortium).
            Studijske boravke obavljala je na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, Naučnom Institutu za Ekologiju divljih životinja u Beču, Univerzitetu u Portu, Univerzitetu u Bolonji.
            Mentor je velikog broja diplomskih i završnih (master) radova, kao i tri doktorske disertacije.
            Od 2016. godine je na funkciji pomoćnika Direktora Departmana za biologiju i ekologiju, PMF Novi Sad.
            Član je Srpskog Biološkog Društva, Društva Genetičara Srbije, Nemačkog Društva za Biologiju Sisara i World Lagomorph Society.
            Govori engleski i ruski jezik, a služi se francuskim jezikom.
            Udata je i ima dvoje dece.

 

EnglishSerbian