Novi Sad, ul. Kraljevića Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381655371414

Vesna Hajder

 vesna-hajder

Lični podaci
 • Datum rođenja: 05. mart 1964
 • Bračno stanje: udata, majka Jovane i  Davida
 • Lična interesovanja:  meditacija,  duhovni razvoj, fizička aktivnost ,muzika
Obrazovanje
Institucija
Diploma
Specijalističke studije u oblasti Operativne revizije i kontrolinga, (2006-2007)
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Specijalista interno-operativne revizije i kontolinga
Obuka i edukacija za sticanje zvanja Ovlaščenog računovođe (2003)
Jugoslovensko udruženje računovođa
Ovlaščeni računovođa
Ekonomski fakultet u Subotici Odeljenje u Novom Sadu (1983-1989)
Smer: Međunarodni ekonomski odnosi
Diplomirani ekonomista
Ključne kvalifikacije
Menadžersko upravljanje – u toku rada u RTV sam praktično pokazala mogućnost uspešnog vođenja procesa ekonomskih i drugih funkcija, kroz analizu, povezivanje i iznalaženje rešenja primenom principa timskog rada. Sposobnost sagledavanja strateških i operativnih zadataka, njihova realizacija kroz stimulisanje svih raspoloživih resursa, kako tehničkih tako i ljudskih. Elastičnost za brzo reagovanje i prilagođavanje potrebama kompanije, uz kreiranje dobre radne atmosfere. Otvorenost i praktična primena novih alata savremeno poslovanja uz  stimulisanje  saradnika ka novim znanjima i  sposobnostima. Pomeranje gradnica u poslovnim i personalnim odnosima uz toleranciju i uvažavanje. Kroz rad sa institucijama jasno i transparentno iznalaženje najboljeg rešenja za obe strane.
Ekonomsko, finansijsko upravljanje-U toku rada  u Novosadskom sajmu pored  uticaja ekonomske krize koja se odrazila negativno na  sve segmente privreda pa i na sajamsku industriju, gde je u okruženju zabeležen oštipad u poslovanja  od oko 20-40% dok sam bila na poziciji Izvršnog direktora za ekonomske , pravne i opšte poslove ( 2009-2013) postignuti su visoki rezultati : najveća poslovna dobit i najbolja likvidnost preduzeća. U 2012 je ostvareno smanjenje poslovnih rashoda za 40% u odnosu na 2008. godinu uz realizaciju svih planiranih priredbi. Pored redovne otplate dugoročnog kredita, naplatom potraživanja od 96% za sve  prihode, a Međunarodnogpoljoprivrednog sajama od 99%, ostvarenje najbolj ilikvidni status  u dosadašnjem poslovanju. Ralizovanje kratkoročni  plasman u iznosu od 60 milionadinara, koliko je  u predhodnom periodu uobičajeno iznosilo kratkoročno zaduživanje na godišnjem nivou.
 Ove rezultate smo  postigli uvođenjem novih mera racionalizacije : sistemom nabavki po uzoru na sistem javnih nabavki, procedurom za ugovoranje i naplatu potraživanja, obaveznim obezbeđenjem ugovorenog potraživanja, aktivnostima na naplati starih potraživanja, uvođenjem finansijske i poslovne discipline u svim sektorima I sl.
U periodu od 1995-2008 dok sam radila  u EV Elektrodistribuciji Novi Sad,  doslednom kontrolom procedura sprovođenja javnih nabavki, racionalnim planiranjem elemenata tekućeg i investicionog održavanja, kao i naplatom potraživanja, ostvarili smo značajne uštede u domenu poslovnih rashoda i dobru likvidnost.
Unapredjenje poslovnih procesa – U toku rada u Novosadskom sajmu vršila sam funkciju koordinatora primene sistema  “20 ključeva”, Interne revizije i kontrole, novih procedura kod održavanja opreme Master centra gde je postignut trostruko jeftiniji sistem održavanja, poboljšanjaiskorištenostikapacitetaizdavanjaI ugovaranjaposlovnogprostorazavećibrojdelatnosti.
Postigla sam značajne  rezultate u unapređenju postojećih poslovnih procesa. Svojom analitičnošću, orjentisanošću na rešenja, intuicijom u pogledu razumevanja (situacije i ljudi), uz dobre komunikativne sposobnosti i visok stepen diskrecije i uz jasno određivanje prioriteta omogućila sam iznalaženje i primenu mnogih kvalitetnih praktičnih rešenja.
U toku rada u EV ED Novi Sad bila sam uključena i kao autor i kao kotrolor primene procedra Sistema menadženta kvalitetom ISO 9001. Bila sam aktivni član i kordinator kreiranja i primene aplikacije za plaćenje i unapređenje svih koraka izdavanja elektroenergetske saglasnosti, aplikacije za praćenje izgranje elektro- energetskih investicionih objektata,  aplikcije zaunos i praćenje finasijske dokumentacije na relaciji komercijala-finansije-računovodstvo. Elektrodistribucija Novi Sad je u periodu do 2008 godine primenjivala najkvalitetnija softverska rešenja, kreirana i razvijena sopstvenim resursima.
Menadžerska sposobnost rukovođenja multidiciplinarnih timova. Dok sam bila na pozicji Izvršnog direktora za ekonomske, pravne i opšte poslove, uspela sam da sa svojom sposobnošću za kreiranje motivišuće kreativne atmosfere kao i samo kritičnim pristupom pozitivno “isprovociram” saradnike i dobrom koordinacijom postignemo zadate ciljeve. Dobar poslovni rezultat ostarili smo smanjenjem troškova održavanja objektaza 30%   boljom energetskom efikasnošću i povećanjem poslovnih prihoda od 15% u segmentu poslovnog prostora.
Dobru koordinaciju smo postigli razmenom ideja i predloga na redovnim sastancima, definisanjem i poštovanjem akcionih planova i donetih odluka, definisanjem preciznih koraka za realizaciju zadatih ciljeva u  multidisciplinarnim timovima na realciji ekonomisti-pravnici-inženjeri.
Profesionalno iskustvo
 RUV „Radio Televizija Vojvodine“ Novi Sad
 Radno mesto: Direktor pj Poslovanje RTV
Period : od 01. jula 2013-trenutno zaposlenje
Osnovne funkcije:
Upravljanje i koordinacija  ekonomsko-finansijske, komercijalne, IT podrške i HR  funkcije u okviru pj Poslovanje
 • Sponzor i član Nadzornog odbora za impementaciju SAP-a u RTV
 • Izrada i prezentacija izveštaja prema Upavnom odboru
 • Aktivna saradnja sa  predstvnicima Ministarstava RS i Sekretarijata APV
 • Daje tumačenje,mišljenje, smernice operativne instrukcije iz delokruga svog rada.
 • Učestvuje u radu poslovnih kolegijuma.
 • Analizira finansijske izveštaje u cilju unapređenja potencijalnih slabih tačaka.
 „NOVOSADSKI SAJAM“ A.D. Novi Sad
Radno mesto: Savetnik  Izvršnog direktora za  ekonomske, pravne i opšte poslove-za ekonomske i pravne poslove
Period : od 15.marta do 30.juna  2013.godine
Osnovne funkcije:
 • Savetovanje  i predlaže mere kojima bise unapredilo funkcionisanje Sektora u segmentu ekonomskih i pravnih poslova.
 • Predlaganje mera kontrole  za efikasniju saradnju organizacionih delova unutar sektora.
 
Radno mesto: Izvršni direktor za ekonomske, pravne i opšte poslove
Period: septembar 2009 do 14. mart 2013
Osnovne funkcije:
Organizcija, rukovođenje, koordinacija, kontrola i praćenje ralizacije poslova u oblasti ekonomsko finansijske, pravne i opšte tehničke oblasti.
 • Aktivno učešće u donošenju i realizaciji strateških i operativnih odluka
 • Rukovođenje  u kreiranju i izradi godišnjeg  plana poslovanja
 • Analiza tržišta i uvođenje novih oblika ugovoranja
 • Predlaganje i razvoj  novih modela unapređenja poslovnih procesa  u cilju postizanja većeg poslovnog rezultata iz oblasti: naplate potraživanja,  tržišnog ugovaranja, kontrole svih rashoda, energetske efikasnosti,  tehničke logistike i bezbednosti, interne i eksterne komunikacije, interne revizije
 • Pružanje platforme za kvalitetnu, motivišuću  i koordiniranu saradnju zaposlenih  u sektoru i preduzeću
 • Predlaže mera na  uvođenju jačanju  korporativnog upravljanja
 • Predlaže mera i aktivnosti za postizanje dobre poslovne pozicije preduzeća
EPS JP “ELEKTROVOJVODINA” Elektrodistribucija “Novi Sad”
Radno mesto: Samostalni ekonomista u Sektoru za ekonomsko finansijske poslove,
Period: od aprila 2008 –septembar 2009
Osnovne funkcije:
 • Ekonomska i finansijska analiza postignutih poslovnih rezultata
 • Rešavanje tekuće problematike Sektora za ekonomsko fiansnsijske poslove
 • Koordinacija i usaglašavanje podataka između  Sekotora za ekonomsko finansijske poslove i drugih sektora
Radno mesto: Rukovodilac Sektora za ekonomsko finansijske poslove
Period: od februara 2005 do aprila 2008
Osnovefunkcije:
 • Rukovođenje timom od 48 zaposlenih u Sektoru sačinjenom od: Službe komercijale i nabavke, Službe računovodstva i Odeljenjafinansijske operative
 • Koordinacija, kontrola rada u Sektoru
 • Koordinacija  iprimena novih metodologija u oblasti izgradnje iodržavanja elektroenergetskih objekata sa finansijskog aspekta.
 • Kordincija mutlidisciplinarnih timova prilikom razvoja i implementacije novih softverskih rešenja u oblasti energetike i priključka novih potrošača
 • Kontrola primene zakonske regulative u oblasti svih službi sektora
 • Kontrola javnih nabavki
 • Koordinacija i kontrola rada potrošačke blagajne
 • Sinhronizacija  i kontrola plana nabavki sa potrebama tehničkih Sektora
 • Periodična i godišnja izveštavanja o poslovnim rezultatima
Radnomesto: Rukovodilac Odeljenja finansijske operative
Period: od marta 1995 do februara 2005
Osnovnefunkcije:
 • Kontrola i koordinacija svih poslova u oblasti obrtnih i osnovnih sredstva, zarada, ulaznih računa i poreza
 • Kontrola i planiranje troškova sa aspekta održavanja likvidnosti preduzeća
 • Periodični izveštaji o prilivu i odlivu obrtnih sredstava
 • Sporovođenje kompenzacija, cesija i menica
 • Aktivno učešće u timu prilikom prime neelektronskog plaćanja u oblasti izmirenja obaveza kao i u oblasti naplate potraživanjana potrošačkoj blagajni
 • Saradnja sa bankama, prilikom sklapanja ugovora
 • Operatvina saradnja sa institucijama na lokanom nivou u oblasti izgradnje elektroenergetskih objekata i poslova javnog osvetljenja
Radno mesto: Ekonomista u Službi knjigovodstva kupaca
Period: od  marta 1991 do marta 1995
Osnovne funkcije:
 • Analiza i evidentranje uplata kupaca za elekričnu energiju iz kategorije privrede
 • Izrada posebnih opomena u cilju povećanja procenta naplaćenog potraživanja potrošača iz oblasti privrede
 • Sprovođenja politike naplate primenom svih zakonskih sredstava
 • Planiranje i izveštavanje o aktivnostima u domenu naplate
 • Koordinacija sa tehničkim i pravnim sektorom
 • Kontakti sa bankama prilikom primene ugovora za vršenje usluga naplatnog mesta
Radno mesto: Likvidator u Službi komercijale i nabavke
Period: od aprila 1989 do marta 1991
Osnovne funkcije:
 • Pijem i evidentiranj svih ulaznih dokumenta
 • Prijem naloga za nabavku, naloga za trebovanje i ostalih dokumenata u okviru Službe
 • Evidentiranje promena na materijalima, htz opremi , alatu i dr. u okviru magacinskog poslovanja
 • Učestvovanju u izradi plana periodičnih nabavki
 
Posebna znanja i veštine
Izražena sposobnost rukovođenja i kordinacije heterogenih oblasti prilikom operativnih i inovativnih procesa
 • Izražene organizacione, praktične i  komunikacijske sposobnosti
 • Energična , fleksibilna i dobar timski saradnik
 • Aktivan rad na računaru  ( MS Office)
 • Vozačka dozvola B kategorije, od 1983. godine
 • Engleski jezik- srednji nivo znanja
EnglishSerbian