Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Vesna Hajder

 vesna-hajder

Ličnipodaci
 • Datum rođenja: 05. mart 1964
 • Bračnostanje: udata, majkaJovanei  Davida
 • Lična interesovanja:  meditacija,  duhovni razvoj, fizička aktivnost ,muzika
Obrazovanje
Institucija
Diploma
Specijalističke studije u oblasti Operativne revizije i kontrolinga, (2006-2007)
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Specijalista interno-operativne revizije i kontolinga
Obuka i edukacija za sticanje zvanja Ovlaščenog računovođe (2003)
Jugoslovensko udruženje računovođa
Ovlaščeni računovođa
Ekonomski fakultet u Subotici Odeljenje u Novom Sadu (1983-1989)
Smer: Međunarodni ekonomski odnosi
Diplomirani ekonomista
Ključne kvalifikacije
Menadžerskoupravljanje – u tokurada u RTV sampraktičnopokazalamogućnostuspešnogvođenjaprocesaekonomskih I drugihfunkcija, krozanalizu, povezivanje I iznalaženjerešenjaprimenomprincipatimskograda. Sposobnostsagledavanjastrateških I operativnihzadataka, njihovarealizacijakrozstimulisanjesvihraspoloživihresursa, kakotehničkihtako I ljudskih. Elastičnostzabrzoreagovanje I prilagođavanjepotrebamakompanije, uzkreiranjedobreradneatmosfere. Otvorenost I praktičnaprimenanovihalatasavremenoposlovanjauzstimulisanjesaradnika ka novimznanjima I sposobnostima. Pomeranjegradnica u poslovnim I personalnimodnosimauztoleranciju I uvažavanje. Kroz rad sainstitucijamajasno I transparentnoiznalaženjenajboljegrešenjazaobe strane.
Ekonomsko, finansijskoupravljanje-U tokurada  u Novosadskomsajmu pored  uticajaekonomskekrizekoja se odrazila negativno na  sve segmente privreda pa i nasajamskuindustriju, gdejeu okruženjuzabeleženoštipad u poslovanja  od oko 20-40%doksambilanapozicijiIzvršnog direktora zaekonomske , pravne I opšteposlove ( 2009-2013) postignutisuvisokirezultati : najvećaposlovnadobit I najboljalikvidnostpreduzeća. U 2012 jeostvarenosmanjenjeposlovnihrashodaza40% u odnosuna 2008. godinuuzrealizacijusvihplaniranihpriredbi. Pored redovneotplatedugoročnogkredita, naplatompotraživanja od 96% zasveprihode, a Međunarodnogpoljoprivrednogsajam od 99%, ostvarenjenajboljilikvidni status  u dosadašnjemposlovanju.Ralizovanjekratkoročniplasman u iznosu od 60 milionadinara, kolikoje  u predhodnomperioduuobičajenoiznosilokratkoročnozaduživanjenagodišnjemnivou.
 Ove rezultatesmopostigliuvođenjemnovihmeraracionalizacije : sistemomnabavkipouzorunasistemjavnihnabavki, proceduromzaugovoranje I naplatupotraživanja, obaveznimobezbeđenjemugovorenogpotraživanja, aktivnostimananaplatistarihpotraživanja, uvođenjemfinansijske I poslovne discipline u svimsektorima I sl.
U periodu od 1995-2008 doksamradila  u EV Elektrodistribuciji Novi Sad,  doslednomkontrolomprocedurasprovođenjajavnihnabavki, racionalnimplaniranjemelemenatatekućeg I investicionogodržavanja, kao I naplatompotraživanja,ostvarilismoznačajneuštede u domenuposlovnihrashoda Idobrulikvidnost.
Unapredjenjeposlovnihprocesa – U tokurada u Novosadskomsajmuvršilasamfunkcijukoordinatoraprimenesistema  “20 ključeva”, Interne revizije I kontrole, novihprocedurakododržavanjaopreme Master centragdejepostignuttrostrukojeftinijisistemodržavanja, poboljšanjaiskorištenostikapacitetaizdavanjaI ugovaranjaposlovnogprostorazavećibrojdelatnosti.
Postiglasamznačajnerezultate u unapređenjupostojećihposlovnihprocesa. Svojomanalitičnošću, orjentisanošćunarešenja, intuicijom u pogledurazumevanja (situacije I ljudi), uzdobrekomunikativnesposobnosti I visokstependiskrecije I uzjasnoodređivanjeprioritetaomogućilasamiznalaženje I primenumnogihkvalitetnihpraktičnihrešenja.
U tokurada u EV ED Novi Sad bilasamuključena I kaoautor I kaokotrolorprimeneprocedra Sistema menadžentakvalitetom ISO 9001. Bilasamaktivničlan I kordinatorkreiranja I primeneaplikacijezaplaćenje I unapređenjesvihkorakaizdavanjaelektroenergetskesaglasnosti, apikcijezapraćenjeizgranjeelektro- energetskihinvesticionihobjektata,  aplikcijezaunos I praćenjefinasijskedokumentacijenarelacijikomercijala-finansije-računovodstvo.Elektrodistribucija Novi Sad jeu periodu do 2008 godineprimenjivalanajkvalitetnijasoftverskarešenja, kreirana I razvijenasopstvenimresursima.
Menadžerskasposobnostrukovođenjamultidiciplinarnihtimova.DoksambilanapozicjiIzvršnog direktora zaekonomske, pravne I opšteposlove, uspelasam da sasvojomsposobnošćuzakreiranjemotivišućekeativneatmosferekao I samokritičnimpristupompozitivno “isprovociram” saradnike Idobromkoordinacijompostignemozadateciljeve. Dobarposlovnirezultatostarilismosmanjenjemtroškovaodržavanjaobjektaza 30%   boljomenergetskomefikasnošću I povećanjemposlovnihprihoda od 15% u segmentuposlovnogprostora.
Dobrukoordinacijusmopostiglirazmenomideja I predloganaredovnimsastancima, definisanjem I poštovanjemakcionihplanova I donetihodluka, definisanjempreciznihkorakazarealizacijuzadatihciljeva u  multidisciplinarnimtimovimanarealcijiekonomisti-pravnici-inženjeri.
Profesionalno iskustvo
 RUV„RadioTelevizijaVojvodine“ Novi Sad
 Radno mesto: Direktor pj Poslovanje RTV
Period : od 01. jula 2013-trenutno zaposlenje
Osnovne funkcije:
Upravljanje i koordinacija  ekonomsko-finansijske, komercijalne, IT podrške i HR  funkcije u okviru pj Poslovanje
 • Sponzor i član Nadzornog odbora za impementaciju SAP-a u RTV
 • Izrada i prezentacija izveštaja prema Upavnom odboru
 • Aktivna saradnja sa  predstvnicima Ministarstava RS i Sekretarijata APV
 • Daje tumačenje,mišljenje, smernice operativne instrukcije iz delokruga svog rada.
 • Učestvuje u radu poslovnih kolegijuma.
 • Analizira finansijske izveštaje u cilju unapređenja potencijalnih slabih tačaka.
 „NOVOSADSKI SAJAM“ A.D. Novi Sad
Radno mesto: Savetnik  Izvršnog direktora za  ekonomske, pravne i opšte poslove-za ekonomske i pravne poslove
Period : od 15.marta do 30.juna  2013.godine
Osnovne funkcije:
 • Savetovanje  i predlaže mere kojima bise unapredilo funkcionisanje Sektora u segmentu ekonomskih i pravnih poslova.
 • Predlaganje mera kontrole  za efikasniju saradnju organizacionih delova unutar sektora.
 
Radno mesto: Izvršni direktor za ekonomske, pravne i opšte poslove
Period: septembar 2009 do 14. mart 2013
Osnovne funkcije:
Organizcija, rukovođenje,koordinacija, kontrola i praćenje ralizacije poslova u oblasti ekonomsko finansijske, pravne i opšte tehničke oblasti.
 • Aktivno učešće u donošenju i realizaciji strateških i operativnih odluka
 • Rukovođenje  u kreiranju i izradi godišnjeg  plana poslovanja
 • Analiza tržišta i uvođenje novih oblika ugovoranja
 • Predlaganje i razvoj  novih modela unapređenja poslovnih procesa  u cilju postizanja većeg poslovnog rezultata iz oblasti: naplate potraživanja,  tržišnog ugovaranja, kontrole svih rashoda, energetske efikasnosti,  tehničke logistike i bezbednosti, interne i eksterne komunikacije, interne revizije
 • Pružanje platforme za kvalitetnu, motivišuću  i koordiniranu saradnju zaposlenih  u sektoru i preduzeću
 • Predlaže mera na  uvođenju jačanju  korporativnog upravljanja
 • Predlaže mera i aktivnosti za postizanje dobre poslovne pozicije preduzeća
EPS JP “ELEKTROVOJVODINA” Elektrodistribucija “Novi Sad”
Radno mesto: Samostalni ekonomista u Sektoru za ekonomsko finansijske poslove,
Period: od aprila 2008 –septembar 2009
Osnovne funkcije:
 • Ekonomska i finansijska analiza postignutih poslovnih rezultata
 • Rešavanje tekuće problematike Sektora za ekonomsko fiansnsijske poslove
 • Koordinacija i usaglašavanje podataka između  Sekotora za ekonomsko finansijske poslove i drugih sektora
Radno mesto: Rukovodilac Sektora za ekonomsko finansijske poslove
Period: od februara 2005 do aprila 2008
Osnovefunkcije:
 • Rukovođenjetimom od 48 zaposlenih u Sektorusačinjenom od:Službekomercijaleinabavke, SlužberačunovodstvaiOdeljenjafinansijske operative
 • Koordinacija, kontrolarada u Sektoru
 • Koordinacijaiprimenanovihmetodologija u oblastiizgradnje I održavanja elektroenergetskihobjekatasafinansijskogaspekta.
 • Kordincijamutlidisciplinarnihtimovaprilikomrazvoja I implementacijenovihsoftverskihrešenja u oblastienergetike I priključkanovihpotrošača
 • Kontrola primene zakonske regulative u oblasti svih službi sektora
 • Kontrolajavnihnabavki
 • Koordinacija i kontrola rada potrošačke blagajne
 • Sinhronizacija  i kontrola plana nabavki sa potrebama tehničkih Sektora
 • Periodična i godišnja izveštavanja o poslovnim rezultatima
Radnomesto: RukovodilacOdeljenjafinansijske operative
Period: od marta 1995 do februara 2005
Osnovnefunkcije:
 • Kontrolaikoordinacijasvihposlova u oblastiobrtnihiosnovnihsredstva, zarada, ulaznihračunaiporeza
 • Kontrolaiplaniranjetroškovasaaspektaodržavanjalikvidnostipreduzeća
 • Periodični izveštaji o prilivu i odlivu obrtnih sredstava
 • Sporovođenjekompenzacija,cesijaimenica
 • Aktivnoučešće u timuprilikomprimeneelektronskogplaćanja u oblastiizmirenjaobavezakaoi u oblasinaplatepotraživanjanapotrošačkojblagajni
 • Saradnjasabankama, prilikomsklapanjaugovora
 • Operatvinasaradnjasainstitucijamanalokanomnivou u oblastiizgradnjeelektroenergetskiobjekataiposlovajavnogosvetljenja
Radnomesto: Ekonomista u Službiknjigovodstvakupaca
Period: od  marta 1991 do marta 1995
Osnovnefunkcije:
 • Analiza i evidentranje uplata kupaca za elekričnu energiju iz kategorije privrede
 • Izrada posebnih opomena u cilju povećanja procenta naplaćenog potraživanja potrošača iz oblasti privrede
 • Sprovođenja politike naplate primenom svih zakonskih sredstava
 • Planiranje i izveštavanje o aktivnostima u domenu naplate
 • Koordinacijasatehničkimipravnimsektorom
 • Kontaktisabankamaprilikomprimeneugovorazavršenjeusluganaplatnogmesta
Radno mesto: Likvidator u Službi komercijale i nabavke
Period: od aprila 1989 do marta 1991
Osnovne funkcije:
 • Pijem i evidentiranj svih ulaznih dokumenta
 • Prijem naloga za nabavku, naloga za trebovanje i ostalih dokumenata u okviru Službe
 • Evidentiranje promena na materijalima, htz opremi , alatu i dr. u okviru magacinskog poslovanja
 • Učestvovanju u izradi plana periodičnih nabavki
 
Posebna znanja i veštine
Izražena sposobnost rukovođenja i kordinacije heterogenih oblasti prilikom operativnih i inovativnih procesa
 • Izraženeorganizacione, praktične I  komunikacijskesposobnosti
 • Energična , fleksibilna I dobartimskisaradnik
 • Aktivan rad naračunaru  ( MS Office)
 • Vozačkadozvola B kategorije, od 1983. godine
 • Engleski jezik- srednji nivo znanja

 

EnglishSerbian